بررسی توانمندی روان شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی بیرجند و برخی عوامل مرتبط با آن (1392)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
توانمندی روانشناختی یا به عبارتی داشتن حس کنترل و افزایش انگیزش در ارتباط با کار، نقش مهمی در صلاحیت حرفه ای پرستاران دارد و به عنوان یک رویکرد جدید انگیزشی، شناخت ابعاد و عوامل موثر بر آن ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت توانمندی روان شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی بیرجند و برخی عوامل مرتبط با آن طراحی گردید.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، صد و هشتاد نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی، به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد توانمندی روان شناختی Spreitzer شامل 15گویه بود که به روش مصاحبه توسط پژوهشگر تکمیل شد. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه 79/0 گزارش شده بود. داده های جمع آوری شده، از طریق آزمون های آماری Independent t-test، One Way ANOVA و Range Tukey، در سطح معنی داری 05/0P<، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین نمره کل توانمندی روان شناختی پرسنل پرستاری 9/11±29/41 بود که از بین مولفه های آن، بعد معنی داری بالاترین میانگین (3±8/9) و بعد تاثیر پایین ترین میانگین (7/2±6/6) را داشت. میانگین نمره توانمندی در مردان نسبت به زنان و در پرسنل بخش های عادی نسبت به ویژه بیشتر بود (05/0P<)؛ همچنین بین نمره توانمندی روان شناختی با سن، سنوات خدمت، رضایت از کار و بخش محل خدمت و نیز رضایت از مافوق، ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0P<).
نتیجه گیری
با توجه به اینکه توانمندی روانشناختی پرستاران شرکت کننده در مطالعه حاضر در حد متوسط بود، لازم است مدیران پرستاری در برنامه ریزی های خود، به ارتقای توانمندی پرستاران بیشتر توجه کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
247 -254
لینک کوتاه:
magiran.com/p1424665 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.