تاثیر مصرف کوتاه مدت روی بر شدت درد قاعدگی زنان در روزهای اول تا سوم قاعدگی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
قاعدگی دردناک از شایع ترین مشکلات زنان است. باوجوداینکه درد قاعدگی زمینه ساز بروز مشکلات جسمی در زندگی فرد نیست ولی گستره و کیفیت فعالیت زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تعیین مصرف کوتاه مدت روی بر شدت درد قاعدگی زنان در روزهای اول تا سوم قاعدگی انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سکور بوده که طی آن،60 خانم با دیسمنوره به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله پس از شروع قاعدگی اقدام به مصرف یک دوز مکمل 220 میلی گرم سولفات روی نموده و به گروه کنترل دارونما داده شد و دیسمنوره آن ها، یک ساعت قبل از مصرف روی تا 48 ساعت پس از مصرف آن با استفاده از ابزار (VAS)Visual Analogue Scale مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان، میزان دیسمنوره در روزهای اول تا سوم نسبت به قبل مصرف مقایسه شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 13 و آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک استفاده شد
یافته ها
میانگین سن زنان شرکت کننده در گروه مداخله 28/8 ±3/27±سال می باشد. مصرف روی در گروه دریافت کننده مکمل روی در قیاس با گروه دارونما، منجر به کاهش شدت درد قاعدگی در تمام زمان های موردبررسی شد (05/0p<).
بحث و نتیجه گیری
مصرف روی حتی به صورت کوتاه مدت باعث کاهش میزان دیسمنوره در خانم های مبتلا به درد قاعدگی می شود. بنابراین، می تواند به عنوان یک روش درمانی مورداستفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
277 -283
لینک کوتاه:
magiran.com/p1424670 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.