بررسی اثردود موتورهای دیزلی بر سطح سرمی هورمون هایT3، T4 و تستوسترون در موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:

چکیده مقاله:

مقدمه

مطالعات بیانگر ارتباط میان دود موتورگازوییل سوز و اختلالات اندوکرینی می باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر دود موتورهای دیزلی بر سطح سرمی هورمون هایT3، T4 و تستوسترون در موش های صحرایی نر می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه (6 سری) شامل گروه کنترل و گروه های در معرض روزانه 1، 4 و 8 ساعت مواجهه با دود موتور گازوییل سوز تقسیم بندی شدند. پس از گذشت 10 هفته، نمونه خون از طریق خونگیری از قلب تهیه شد و پس از تهیه سرم، میزان هورمون هایT3، T4 و تستوسترون توسط روش رادیوایمونواسی اندازه گیری گردید. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

سطح سرمی هورمون هایT4، T3 و تستوسترون در گروه مواجهه با دود گازوییل روزانه به مدت 1 ساعت در مقایسه با گروه کنترل دچار تغییر معنی داری نشد اما سطح سرمی هورمون هایT4، T3 و تستوسترون در گروه مواجهه با دود گازوییل روزانه به مدت 8 ساعت در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (به ترتیب 05/0p<، 01/0p< و 001/0p<).

نتیجه گیری

افزایش طول مدت مواجهه با دود موتورهای گازوییل سوز سبب افزایش سطح سرمی هورمون های تیرویید و تستوسترون می گردد. بر این اساس، مواجهه با دود موتورهای گازوییل سوز به ویژه در زمان های طولانی می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در پیدایش اختلالات تیرویید و غدد جنسی محسوب گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
2061 -2069
لینک کوتاه:
magiran.com/p1424916 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.