اثر عصاره آبی_ الکلی ریزوم شیرین بیان بر پارامترهای از الکتروکاردیوگرام موش های صحرایی نر با فشار خون طبیعی و تداخل اثر آن با سیستم کولینرژیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
گیاه شیرین بیان از گیاهان دارویی بومی ایران است که در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر جهت بررسی برخی از مکانیسم های آن٬ اثرات عصاره آبی _الکلی ریزوم شیرین بیان برالکتروکاردیوگرام موش صحرایی به روش زیر مورد آزمایش قرار گرفت.
روش کار
موش های صحرایی نر بالغ به وسیله تزریق پنتوباربیتال سدیم بیهوش شده سپس سیاهرگ و سرخرگ رانی حیوان به ترتیب برای تزریق و اندازه گیری فشار خون کانول گذاری شدند. الکتروکاردیوگرام توسط الکترودهای اندامی متصل به دستگاه power lab A to D ثبت شد همچنین فشار خون به وسیله ترانس دیوسر فشار متصل به Power LabA to D ثبت گردید. گروه های مورد آزمایش به این شرح بودند: گروه اول، عصاره شیرین بیان (mg/kg90) و معادل هم حجم آن، حلال عصاره (اتانول 70 درصد) دریافت می کردند. گروه دوم، عصاره و استیل کولین (mg/kg01/0) دریافت می کردند.
یافته ها
نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار فاصله RR و ارتفاع موج R در حضور عصاره شیرین بیان، عصاره و استیل کولین در مقایسه با حالت کنترل می باشد. همچنین فشار سیستول و دیاستول در حضور عصاره شیرین بیان در مقایسه با حالت کنترل کاهش معنی داری داشت.
نتیجه گیری
در تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت که عصاره گیاه شیرین بیان اثرات کرونوتروپیک مثبت و اینوتروپیک منفی بر قلب داشته است که از طریق اثرات همسو با سیستم کولینرژیک بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
287 تا 297
لینک کوتاه:
magiran.com/p1425746 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!