بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی بر رشد رویشی و عملکرد سیب زمینی

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و کود دامی و اثرات متقابل آن ها بر عملکرد غده و وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل اندام های هوایی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در اردیبهشت 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (واقع در منطقه کولیک) اجرا گردید. به این منظور در این آزمایش از دو فاکتور کود نیتروژن (با سه سطح 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و کود دامی (با چهار سطح 5، 10، 15 و20 تن کود گاوی در هکتار) استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده استفاده جداگانه از کود نیتروژن و کود دامی در کلیه زمان های نمونه برداری دارای تاثیر بسیار معنی داری بر وزن (تر و خشک) برگ، ساقه و کل اندام های هوایی بود. همچنین اثرات متقابل تلفیق این دو کود نیز در بسیاری از زمان های نمونه برداری در اکثر صفات فوق معنی دار گردید. از طرفی استفاده جداگانه از کود دامی و کود نیتروژن و همچنین اثرات متقابل آن ها دارای تاثیر بسیار معنی داری بر روی عملکرد غده بود. در این آزمایش بیشترین میزان عملکرد (36/ 80 تن در هکتار) با استفاده از تلفیق 20 تن کود دامی به همراه 150 کود نیتروژن در هکتار حاصل گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426117 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!