ارتقاء بهروری از زمین زراعی با کشت مخلوط ذرت و تربچه در شهرری

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی امکان کشت مخلوط ذرت و تربچه و تاثیر آن بر کنترل علف های هرز، پژوهشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شهرری اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل وجین WF و عدم وجین WI به عنوان فاکتوراصلی و تراکم مختلف کشت خالص و مخلوط ذرت - تربچه با استفاده از طرح های افزایشی و جایگزینی با شش سطح {100%ذرت (سی)، 100٪ تربچه (آر)، 100٪ تربچه + 100% ذرت (سی.آر)، 100٪ ذرت + 50% تربچه(سی.آر)، 50٪ ذرت + 100% تربچه(سی. آر)، 50٪ ذرت + 50% تربچه (cr)}به عنوان فاکتور فرعی انتخاب شدند. دراین آزمایش صفات عملکردی ذرت و تربچه اندازه گیری شد. همچنین شاخص های فیزیولوژیکی رشد شامل شاخص سطح برگ (LAI)، شاخص برداشت (HI) و نسبت برابری زمین (LER) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در اکثر صفات عملکردی بین انجام وجین و عدم انجام آن اختلاف معنی داری مشاهده نشد که نشان دهنده کنترل علف های هرز در کشت مخلوط می باشد. همچنین در تیمارهای مختلف تراکم کشت مخلوط اختلاف معنی داری بین کشت خالص و کشت مخلوط ذرت و تربچه وجود دارد و تیمار 50 درصد ذرت و 100 درصد تربچه در اکثر صفات مورد اندازه گیری ذرت عملکرد بیشتری از بقیه تیمارها داشت. همچنین صفات عملکردی تربچه نشان داد که تیمار 100 درصد تربچه از بقیه تیمارها بهتر بود. میزان LER در تمام تیمارهای کشت مخلوط بالاتر از یک بود که نشان-دهنده برتری کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص می باشد. بالاترین نسبت برابری زمین مربوط به تیمار 100 درصد ذرت و 100 درصد تربچه با میانگین 47/ 2 بود. بنابراین با توجه به نتایج و به منظور افزایش بهره وری زمین، تیمار 100 درصد ذرت و 100 درصد تربچه برای کشت در منطقه شهرری توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426119 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.