بررسی ترکیبات برگ گونه گیاه Artemisia annua L در مراحل رویشی و گل دهی با استفاده از طیف سنجی GC و GC/MS

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور شناسایی ترکیبات موجود در روغن اسانس برگ گیاه Artemisia annua Lدر مراحل رویشی و گل دهی صورت گرفت. برگ های گیاه از شهرستان رامسر واقع در استان مازندران در تابستان 1389 جمع آوری گردید.
روغن اسانس هر بخش از گیاه با استفاده از دستگاه تقطیر با آب و طرح کلونجر به دست آمده و به وسیله GC و GC/MSآنالیز و ترکیبات شیمیایی اسانس توسط دستگاه اسپکتروسکپیMS و مقایسه شاخص ها با منابع معتبر مشخص گردید.
نتایج نشان می دهد که در اسانس مراحل گل دهی و رویشی به ترتیب 16و 14 ترکیب شیمیایی شناسایی شدند که مهمترین ترکیب شناسایی شده در مرحله گل دهیChamphorو در مرحله رویشیpinene-αمی باشد.
ترکیبات -pineneβ و –campholenalαو 4-terpineol و linoleoylchloride و cubenol و Germacrene-D در مرحله گل دهی گیاه مشاهده گردید که در مرحله رویشی مشاهده نشد و ترکیبات humulene-αو 1،5-dimethyl-1،5-cycleو -cadinen-octadieneα و diethylcarbinol در مرحله رویشی مشاهده شد که در مرحله گل دهی مشاهده نگردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426124 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.