تاثیر روش های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد جو افضل در استان یزد

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین بهترین روش کاشت جو(Hordeum vulgare) در این گونه مناطق آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه آموزشی دانشگاه پیام نور اردکان در 4 تیمار شامل روش های مختلف کاشت(کشت کپه ای، دستپاش، کشت در عمق و خطی) و 3 تکرار در سال 1387 به اجرا در آمد. صفت های طول خوشه اصلی، طول خوشه فرعی، تعداد دانه در خوشه اصلی، تعداد دانه در خوشه فرعی، وزن دانه در خوشه اصلی و فرعی، عملکرد کاه، ارتفاع بوته و عملکرد اندازه گیری شد. مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و کاه در روش کاشت کپه ای به دست آمد که با روش کشت عمقی تفاوت معنی داری نداشت. طول خوشه اصلی و فرعی، تعداد دانه در خوشه اصلی و فرعی در روش کشت در عمقی بالاتر از کشت کپه ای مشاهده شد و در تمام صفات کمترین میزان مربوط به روش کشت دستپاش بود. باتوجه به بالا بودن اهمیت عملکرد دانه برای انسان و دام و افزایش علوفه جهت تعلیف دام و هزینه های احتمالی بهترین روش کشت، کشت کپه ای می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426130 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.