اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم زمان تنش شوری و خشکی

پیام:
چکیده:
بهبود مدیریت آب در مزرعه و ارتقای کارایی مصرف آب تحت شرایط هم زمان تنش شوری و کمآبی از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل هایی که اثرات مقادیر و کیفیت های مختلف آب بر روی عملکرد محصول را به صورت کمی شبیه سازی می کنند، ابزارهایی مفید در مدیریت آب در مزرعه و بهبود کارایی مصرف آب می باشند. مدل AquaCrop عملکرد محصول، نیاز آبی و کارایی مصرف آب را تحت شرایط مختلف، از جمله کمآبیاری و کیفیت های مختلف آب آبیاری، شبیه سازی می کند. به منظور اعتبار سنجی مدل AquaCrop در منطقه بیرجند، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده به صورت فاکتوریل انجام شد، که در آن سه فاکتور شوری آب آبیاری در سه سطح (S1، S2 و S3 به ترتیب معادل 4/ 1، 5/ 4 و 6/ 9 دسیزیمنس بر متر) به عنوان کرت های اصلی و دو رقم گندم (قدس و روشن) و مقدار آب آبیاری در 4 سطح (I1، I2، I3 و I4 به ترتیب معادل 125، 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) به صورت فاکتوریل به عنوان کرت های فرعی اجرا گردید. در ابتدا مدل به طور جداگانه برای هر تیمار شوری و سپس به طور هم زمان برای تیمارهای شوری واسنجی و صحت سنجی شد. عملکرد محصول، زیست توده و کارایی مصرف آب برای دو رقم گندم در شرایط شوری و کم آبی به خوبی شبیه سازی شد به طوری که آماره های RMSE، ME، d، CRM و R2 در شبیه سازی عملکرد محصول برای رقم روشن به ترتیب 09/ 7 درصد، 61/ 15 درصد، 97/ 0، 001/ 0 و 9/ 0 و برای رقم قدس به ترتیب 16/ 8 درصد، 46/ 17 درصد، 98/ 0، 004/ 0- و 87/ 0 بدست آمد. آنالیز حساسیت نشان داد که مدل نسبت به ضریب گیاهی مربوط به تعرق (KC-Tr)، بهره وری آب نرمال شده (*WP)، شاخص برداشت (HIO)، رطوبت در ظرفیت زراعی، رطوبت اشباع و دمای هوا حساس تر از سایر پارامترهاست.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426268 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.