ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق امام استان گلستان

پیام:
چکیده:
کمبود آب در مناطق خشک، بحرانی جدی و مداوم است. بنابراین استحصال آب به عنوان هدفی اقتصادی و موثر مطرح می شود. مهمترین مرحله در بکارگیری سامانه های گوناگون جمع آوری آب باران، مکان یابی عرصه های مناسب است، که با شناسایی محل های مناسب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و هزینه صورت می گیرد. در این تحقیق به ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در آبخیز آق امام در شرق استان گلستان پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق، ارائه چارچوبی برای مکان یابی عرصه های دارای توان استحصال آب است. به منظور ارزیابی مکانی پتانسیل تولید رواناب، ابتدا با استفاده از مدل شماره منحنی مقادیر رواناب محاسبه و سپس نقشه پتانسیل رواناب با سه کلاس، پتانسیل کم، متوسط و زیاد تهیه گردید. در آخر برای تعیین عرصه های مستعد جمع آوری آب باران، نقشه های بارش، بافت خاک، شیب و کاربری اراضی، براساس میزان اهمیت شان در تعیین عرصه های مناسب جمع آوری رواناب، وزن دهی و در هم ضرب شدند. نتایج نشان داد که زیرحوضه های 8 و 3 دارای بیشترین سطح عرصه های مناسب برای جمع آوری آب باران می باشند و همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، عرصه های مناسب برای جمع آوری آب باران در هر زیرحوضه دارای توزیع مکانی یکنواختی نمی باشند. عرصه های مستعد برای جمع آوری باران در آبخیز اغلب منطبق بر مراتع می باشد. در نهایت می توان گفت که ارزیابی مکانی و شناسایی عرصه های مناسب جمع آوری رواناب، یک گام مهم و ضروری در بکارگیری سیستم های جمع آوری آب باران می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.