عوامل پیشگویی کننده قصد شیردهی انحصاری در زنان باردار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شیردهی انحصاری در شش ماه اول زندگی نقش عمده ای در پیش گیری از مرض و مرگ و میر کودکان دارد. قصد شیردهی انحصاری در بارداری یکی از عوامل پیش گویی کننده این رفتار است. تعیین عوامل موثر بر قصد شیردهی انحصاری به برنامه ریزی برای ارتقاء قصد شیردهی و به دنبال آن رفتار شیردهی کمک می کند. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل پیش گویی کننده قصد شیردهی انحصاری زنان باردار به وسیله تئوری رفتار برنامه ریزی شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه تحلیلی بر روی 224 زن نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1392 انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی از 16 مرکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند. مادران پرسش نامه های دموگرافیک، قصد، نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده را تکمیل کردند. برای تعیین عوامل پیش گویی کننده قصد شیردهی انحصاری و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.
یافته ها
در مدل رگرسیونی، کنترل رفتاری درک شده (β=0.42، p<0.001)، نگرش (β=0.27، p<0.01) و هنجارهای ذهنی (β=0.18، p=0.059)، پیش گویی کننده قصد شیردهی انحصاری بودند. این مدل توانست 63 درصد از واریانس قصد شیردهی انحصاری را توضیح دهد. آگاهی و عوامل دموگرافیک، پیش بینی کننده قصد شیردهی نبودند.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که کنترل رفتاری درک شده، نگرش و هنجارهای ذهنی می توانند قصد شیردهی انحصاری زنان نخست زا را پیش گویی کنند، از این رو باید به عنوان یک راهنمای کلی در طراحی مداخلات آموزشی برای بهبود شیردهی انحصاری زنان مورد توجه قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426822 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!