بررسی مهارت عملی اندازه گیری فشارخون در بین دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی

پیام:
چکیده:
زمینه
فشار خون یکی از علائم حیاتی مهم میباشد که نشان دهنده تغییرات سیستمیک و مرکزی بدن است. با توجه به اینکه برنامهریزی درمان اغلب بیماری ها بر اساس ارزش به دست آمده از این سنجش انجام میشود، لذا آگاهی از رویهی اندازهگیری فشار خون مهم است.
هدف
هدف این مطالعه، تعیین مهارت عملی اندازهگیری فشارخون در دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی بود.
روش ها
این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 959 نفر از دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسی پرستاری شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 38-32 شمسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شده است. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اطلاعات اولیه در زمینه کنترل فشار خون پژوهشگر ساخته، استفاده گردید. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار 28 SPSS 9/ در سطح معنی داری 95 P< تجزیه و تحلیل شد. 89 میباشد. سطح دانش اندازهگیری فشار خون در /77±2/
یافته ها
نتایج نشان داد میانگین نمره دانش کنترل فشار خون دانشجویان در کل 19 9/ دانشجویان سال اول نسبت به سایر دانشجویان، بالاتر بود، هر چند این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود) 39 P=. )
نتیجه گیری
دانش اندازهگیری فشار خون به روش استاندارد در بین دانشجویان پرستاری کافی نمیباشد. لذا، آموزش مکرر، منظم و به روز دانشجویان پرستاری در جهت پیروی از راهنماهای جدید کنترل فشار خون امری حیاتی میباشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1427162 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!