کنترل بهینه یک فضاپیمایالاستیک در انجام ماموریت مجاورتی با استفاده از روش معادله ریکاتی وابسته به حالت

پیام:
چکیده:
این مقاله، به طراحی کنترلر مناسب برای فضاپیمایی با سازه الاستیک، در انجام ماموریت های مجاورتی اختصاص دارد. هدف آن است که فضاپیمای تعقیب کننده، خود را به فاصله نسبی مشخصی از هدف برساند و سپس در شرایطی که وضعیت آنها با یکدیگر هماهنگ باشد، درگاه ارتباطی خود را بر درگاه ارتباطی هدف منطبق سازد. اجرای فرآیند ذکر شده اغلب مستلزم مانورهای بزرگ، سریع و دقیق موقعیت و وضعیت است که ارتعاشات بخش های انعطاف پذیرفضاپیما را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین وجود عواملی چون اغتشاش خارجی، اشباع عملگر و عدم قطعیت در مدل استفاده شده بر چالش های پیش رو در راه تحقق این ایده می افزاید. در چنین شرایطی، بهره گیری از یک راهبرد کنترلی غیرخطی و کارا، برای انجام موفق سناریوی درنظر گرفته شده ضروری است. برای این منظور در این مقاله، از روشی در کنترل غیرخطی بهینه با عنوان معادله ریکاتی وابسته به حالت () استفاده خواهد شد. فرمول بندی و تنظیم ساده در عین برخورداری از کارایی مناسب و مقاومت قابل قبول، از جمله مزایای این شیوه در کنترل همزمان موقعیت، وضعیت و حرکات الاستیک سازه فضاپیما در انجام ماموریت های مجاورتی است. شبیه سازی های 6 درجه آزادی انجام شده عملکرد مطلوب کنترلر را در حضور انعطاف پذیری سازه، عدم قطعیت های پارامتریک، نامعینی و اشباع ورودی کنترلی و اغتشاشات خارجی اثبات می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1428005 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!