شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان پروستات شایع ترین سرطان در جامعه مردان است. عوامل بسیار زیادی منجر به بروز این بیماری می شود. در عین حال فاکتورهای متعددی به منظور پیشگیری و یا درمان این بیماری شناسایی شده اند. آنتی اکسیدان ها و مخصوصا ترکیبات پلی فنلی مانند اسید گالیک دارای ظرفیت بالقوه ای از این ویژگی هستند. در این مطالعه با استفاده از تکنیک الکتروفورز قلیایی، اثر اسید گالیک را بر لاین سلول های سرطانی Du145 پروستات مورد مطالعه قرار دادیم.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، میزان زیست پذیری سلول های Du145 در مجاورت غلظت های مختلف گالیک اسید، به کمک روش رنگ سنجی تترازولیوم (MTT) اندازه گیری و غلظت مهارکنندگی 50 درصد رشد سلول ها (IC50) محاسبه شد. سه غلظت نزدیک به IC50 از داروی اسید گالیک برای 48 ساعت بر سلول های مذکور تیمار شد. پس از انجام الکتروفورز قلیایی تصاویر کامت های ایجاد شده با استفاده از نرم افزار CASP آنالیز شدند.
یافته ها
با استفاده از آزمون MTT و بر اساس مدل پروبیت میزان IC50 اسید گالیک برای سلول های Du145 برابر 35 میکرومولار بدست آمد. در آزمون الکتروفورز قلیایی، برای سه غلظت 25،30 و 35 میکرومولار اسیدگالیک، نسبت طول کامت به قطر سلول به ترتیب برابر 1/3±6/7، 2/6±13/8 و 1/2±69/4 بود.
نتیجه گیری
گالیک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان قدرتمند در غلظت های نزدیک به IC50 اثر مهاری شدیدی بر رشد سلول های سرطان پروستات (لاین Du145) داشته و با اثر تخریبی بر ژنوم این سلول ها می تواند آپوپتوز را در آنان القاء کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1428213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.