بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک، بهره وری و فرسودگی شغلی در پرسنل یکی از بیمارستان های شهر ایلام

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
فرسودگی شغلی یکی از علل کاهش عملکرد و بهره وری شغلی است. این سندرم در مشاغلی که در برخورد مستقیم با مردم هستند بیشتر از سایر حرفه ها ممکن است مشاهده شود. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک، بهره وری و فرسودگی شغلی در کارکنان یک بیمارستان انجام گرفته است.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تمامی کارکنان بیمارستان مورد نظر که تعداد آنها 100 نفر بود، مورد مطالعه قرارگرفتند. این افراد توسط فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه بهره وری و فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها
آزمون همبستگی نشان داد بین میزان فراوانی مقیاس خستگی عاطفی و کاهش عملکرد فردی (از مقیاس های فرسودگی) با بهره وری ارتباط معنادار وجود دارد. فرسودگی شغلی در مقیاس خستگی عاطفی، افراد 41 تا 50 ساله و در مقیاس کاهش عملکرد، افراد 20 تا 30 ساله بالاترین نمره را داشتند. بین نمره مقیاس مسخ شخصیت و بهره وری افراد برحسب تحصیلات تفاوت معنادار یافت شد، بطوری که افراد با تحصیلات لیسانس بالاترین نمره مسخ شخصیت و افراد با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بیشترین بهره وری را داشتند. پاسخگویانی که ساعات کار روزانه شان کمتر از 8 ساعت بود بهره وری شان به گونه معناداری بالاتر بود. در مقیاس مسخ شخصیت، پرستاران نمره بالاتری داشتند و همچنین بهره وری افرادی که شغلشان بیهوشی بود به گونه معناداری بالاتر از سایر گروه های شغلی بوده است.
نتیجه گیری
پیشنهاد می گردد با توجه به وجود سطوح مختلف فرسودگی شغلی و اثرات مخرب آن بر سلامت کارکنان، کاهش بهره وری و کیفیت مراقبت از بیماران، ضمن انجام تحقیقات بیشتر در زمینه روشن شدن علل، بخصوص عوامل سازمانی، با اتخاذ روش های تعدیل کننده و پیشگیری به کاهش این پدیده اقدام شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1428730 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.