مقایسه کارایی حذف رنگ دیسپرس آبی 56 از فاضلاب سنتیک با استفاده از آلوم و کلروفریک

پیام:
چکیده:
مقدمه
فاضلاب صنایع نساجی از جمله صنایعی هستند که آلودگی زیادی ایجاد کرده و برای رنگ زدایی صنایع نساجی روش های متفاوتی وجود دارد که می توان به روش های انعقاد و لخته سازی، اکسیداسیون شیمیایی، تصفیه ی بیولوژیکی، تکنیک الکتروشیمیایی، تعویض یونی و دیگر فر ایند ها اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه کارایی آلوم و کلروفریک جهت حذف رنگ دیسپرس آبی 56 می باشد.
روش کار
این تحقیق یک مطالعه تجربی–مداخله ای می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی و بر اساس روش جار تست انجام شد. پس از تنظیم PHنمونه ها با استفاده از سود و اسید سولفوریک، مواد منعقد کننده با غلظت های مختلف به هر یک از نمونه ها اضافه شد. در این مطالعه PH های مورد آزمایش برای انتخاب PH بهینه، برای کلروفریک 4، 5، 6، 7، 8، 9 بود همچنین برای الوم شامل PH های 5/5، 6، 5/6، 7، 5/7، 8 بود.
یافته ها
انعقاد توسط آلوم برای حذف رنگ دیسپرس آبی دارای PH بهینه 6 و دوز بهینه mg/l 130 بوده که در این PH و دوز بهینه دارای راندمان حذف 93 درصد می باشد، در حالی که برای کلروفریک در PH بهینه 9 و دوز بهینه mg/l 120 دارای راندمان حذف بیش از 98 درصد است.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از فرایند انعقاد می توان به میزان زیادی رنگ دیسپرس آبی موجود در فاضلاب صنایع نساجی را از فاضلاب حذف کرد و همچنین نتایج نشان داد که منعقد کننده کلرو فریک دارای راندمان حذف بهتری نسبت آلوم می باشد (0/05> P).
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1429650 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.