بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامه ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390

پیام:
چکیده:
مقدمه
رسالت و ماموریت دانشگاه ها پاسخ به نیاز ها، انتظارات و خواسته های ذی نفعان کلیدی آن و خصوصا دانشجویان می باشد. ارتقای کیفیت در آموزش عالی و بهبود مستمر فرآیند های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مهم است. تعیین سطح رضایتمندی دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین شاخص های دستیابی به کیفیت مطلوب در نظر گرفته می شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فر آیند های آموزشی و پژوهشی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.385 نفر از دانشجویان با روش تصادفی طبقه ای از همه دانشکده ها انتخاب شدند. برای سنجش میزان رضایت مندی از پرسشنامه محقق ساخته شامل 71 سوال از جنبه های مختلف خدمات آموزشی که دارای 9 زیر حیطه بود استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون کای دو انجام شد.
یافته ها
بیشترین درصد شرکت کنندگان در گروه سنی 21-25 سال (72.2درصد) بودند. 50.3 درصد دانشجویان دختر بودند. بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی پیوسته (38.8درصد) و دکترای عمومی (32.9 درصد) بودند. سطح رضایت مندی برای تمام حیطه های مورد بررسی در حد متوسط بوده است. نتایج آنالیز آماری نشان داد که میزان رضایت مندی تنها در حیطه ی کارورزی و کارآموزی با مدت حضور در دانشگاه و سن دانشجو رابطه دارد(P<0.05). همچنین در دو حیطه رضایت از مشاوره و راهنمایی اساتید و کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی میزان رضایت مندی دانشجویان با مقطع تحصیلی رابطه داشت(P<0.05).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که سطح رضایت مندی دانشجویان از فرآیند های آموزشی در سطح متوسط است و بر اساس مقطع تحصیلی در میزان رضایتمندی در برخی حیطه ها متفاوت است، لذا مدیران و مدرسان دوره های مختلف تحصیلی با بهره گیری از یافته های این پژوهش می توانند با برنامه ریزی مجدد در راستای بهبود کیفیت و در نتیجه ارتقای سطح رضایت مندی خدمات آموزشی استفاده نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1429652 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.