ارزیابی خطرات محیطی با استفاده از پایایی نسخه فارسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن و حوادث در منزل در سالمندان ایرانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
افتادن یکی از مشکلات شایع در سالمندان می باشد. در این میان افتادن در خانه وخیابان سهم بزرگی از افتادن سالمندان ایرانی را تشکیل می دهد. از این رو تلاش در جهت شناسایی عوامل خطر محیطی در منزل و انجام اصلاحات می تواند می تواند، سهم بسزایی در کنترل افتادن و صدمه دیدن در افراد سالمند به همراه داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین پایایی ابزار HOME FAST در سالمندان در معرض خط افتادن می باشد.
روش کار
در این مطالعه توصیفی–تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفته است، 60 نفر از سالمندان شهر تهران از طریق کانون جهاندیدگان خانه های سلامت شهرداری در 5 منطقه شهری وارد مطالعه شدند، سپس ابزار HOME FAST با استفاده از دستور العمل آن در دو مرحله (بین آزمونگران و باز آزمون)مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج به دست آمده در پژوهش در پایایی آزمون باز آزمون حاضر نشان داد که میزان توافق بین آیتم های در دفعات سنجش در کل تست بالاتر از 0.8 می باشد که نشان دهنده ی سطح بسیار مطلوب پایایی می باشد. بر اساس یافته ها میزان تکرار پذیری نسبی در هر یک از آیتم ها در دامنه ی 1.00-0.65 قرار دارد که نشان دهنده پایایی متوسط به بالا می باشد و نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر از پایایی بین آزمون گران نشان داد که میزان توافق بین آیتم ها در بین آزمونگر در کل تست بالاتر از 0.8 می باشد که نشان دهنده ی سطح بسیار مطلوبی از پایایی است. دیگر نتایج مبین آن است که میزان توافق بین آتم ها در هر یک از آیتم ها در دامنه 1/00-0.01 قرار دارد که نشان دهنده ی پایایی ضعیف است تا بسیار مطلوب است.
نتیجه گیری
بر اساس یافته ها ابزار HOME FAST از پایایی بالایی برخوردار می باشد. این یافته ها از این نظر قابل انتظار بوده اند که ماده های آزمون متناسب با اهداف پیشگیری از افتادن بودند و نیز نشان دهنده ی پایایی قابل قبول ابزار می باشد و این ابزار می تواند به عنوان ابزاری مناسب در اختیار متخصصان قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1429653 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.