مهندسی گلیکوزیلاسیون پروتئین های نوترکیب انسانی در سیستم جدید بیانی

پیام:
چکیده:
برای دستیابی به بیان بالای بسیاری از پروتئین های نوترکیب و پیچیده از سامانه های بیانی حشرات استفاده می شود اما حشرات در سنتز محصولات N- گلیکانی شبیه پستانداران ناتوانند. محصولات گلیکوزیلاسیونی در حشرات حاوی واحدهای مانوزی کم یا زیاد انتهایی می باشد. دلیل اصلی این ناتوانی پایین بودن سطح فعالیت تعدادی از آنزیم ها شامل (β- N، (1-2 استیل گلوکز آمین ترانسفراز I و(II، β- (1-4، گالاکتوزیل ترانسفراز، (α، (2-3 و (α، (2- 6- سیالیل ترانسفراز می باشد. از طرفی یک هگزوآمیدیناز که سبب حذف N- استیل گلوکزآمین از انتهای محصول گلیکانی شده و مانع از اتصال گالاکتوز و اسید سیالیک به محصولات گلیکانی می شود، در حشرات کشف شده است. لذا می توان حشرات را در جهت تولید محصولات گلیکوزیلاسیونی مشابه پستانداران مهندسی کرد و عوامل مهار کننده سنتز محصولات سیالیل دار و گالاکتوز دار را از پیش رو برداشت. لذا در این مقاله مروری سیستمیک به مسیرهای آنزیمی گلیکوزیلاسیون در پستانداران و حشرات و مهندسی مسیرهای ممکن گلیکوزیلاسیون در سلول های حشره دروزوفیلایی S2، پرداخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1430218 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.