بررسی شان اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
نارسایی قلبی یک مشکل عمده رو به رشد است که نه تنها بیماران بلکه خانواده آنان و شبکه اجتماع را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش ظرفیت های عملکردی بیماران و اختلال در زندگی اجتماعی افراد می گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین شان اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی صورت گرفته است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بوده و جامعه مورد مطالعه آن بیماران مبتلابه نارسایی قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان های حضرت رسول (ص)، امام حسین (ع) و شریعتی تهران در سال 1391 بودند. در این پژوهش، نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف بوده و تعداد 130 بیمار مبتلابه نارسایی قلبی از میان جامعه پژوهش انتخاب گردیدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و همچنین پرسشنامه شان اجتماعی، براساس گفته های بیمار تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون های آماری پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و تی مستقل و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
نتایج
میانگین نمره شان اجتماعی در واحدهای مورد پژوهش 7/ 0 ± 3/ 4 محاسبه گردید. بیشترین میانگین نمره مربوط به بعد ارتباط و حمایت جامعه و کمترین میانگین نمره مربوط به بعد تحمیل شدن به دیگران (اقتصادی) است و آزمون آماری آنالیز واریانس با P<0.05، تفاوت معناداری بین میانگین نمره شان اجتماعی در دو بعد ذکر شده نشان می دهد. آزمون آماری پیرسون، ارتباط منفی معنی دار آماری بین دفعات بستری با نمره شان اجتماعی نشان داد. این آزمون همچنین ارتباط مثبت معنی دار آماری بین شدت بیماری (کسر تخلیه ای بطن چپ) با نمره شان اجتماعی نشان داد.
نتیجه گیری
هرچند که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیماران مبتلابه نارسایی قلبی، از شان اجتماعی خوبی برخوردار هستند و از ارتباط و حمایت جامعه رضایت دارند ولی از لحاظ اقتصادی احساس تحمیل شدن به دیگران می نمایند. لذا به کارگیری حمایت های جسمی، روانی و اقتصادی از این بیماران در جهت حفظ و ارتقاء هرچه بیشتر شان اجتماعی در آنان پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1430220 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.