اثر عصاره هیدرواتانولی میوه گیاه زرشک (Berberis Vulgaris L.) بر بیلیروبین و آنزیم های کبدی سرم خون موش های صحرایی نر کلستاتیک

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلالات کبدی اغلب با افزایش بیلیروبین خون و آنزیم های کبدی در پلاسما همراه هستند. در این بررسی اثر پایین آورندگی بیلیروبین خون گیاه زرشک (Berberis vulgaris) مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی تعداد 42 سر موش صحرایی نر ویستار با محدوده وزنی 220-250 گرم به طور تصافی در شش گروه کنترل، شم، کلستاز، کلستاتیک درمان شده با عصاره زرشک (دوزهای 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم، روزانه به مدت یک هفته) و کلستاتیک درمان شده با داروی فنوباربیتال (15 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. موش ها با عمل لاپاراتومی و بستن مجرای صفراوی مشترک به کلستاز مبتلا شدند. بعد از سه روز در موش ها کلستاز ایجاد و هایپربیلیروبینمی به وقوع پیوست. در پایان آزمایش نمونه های خون به طور مستقیم از قلب موش ها تهیه و سرم آنها جدا و بیلیروبین کل، مستقیم و غیرمستقم و آنزیم های کبدی توسط کیت الایزا اندازه گیری شدند. اختلاف داده ها با 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج
این بررسی نشان داد که موش های کلستاتیک درمان شده با عصاره زرشک به مدت یک هفته از کاهش معنی دار بیلیروبین خون و آنزیم های کبدی نسبت به گروه های کنترل و کلستاتیک درمان شده با داروی فنوباربیتال برخوردار شدند (01/0P<).
نتیجه گیری
اثر کاهش دهندگی بیلیروبین خون و آنزیم های کبدی توسط عصاره زرشک احتمالا به واسطه اثر ترکیبات موجود در این گیاه نظیر بربرین بر روی کبد و دفع بیشتر بیلیروبین از طریق کلیه ها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1430221 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.