بررسی حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب های جدید تهیه شده از پوست پسته اصلاح شده

پیام:
چکیده:
مقدمه
فلزات سنگین نظیر سرب از آلاینده های مهم زیست محیطی محسوب می شوند. هدف این مطالعه بررسی میزان حذف آلودگی سرب از محلول های آبی با جاذب های پوست پسته اصلاح شده بود.
مواد و روش ها
دراین مطالعه قابلیت حذف سرب از محیط های آبی توسط پوست پسته اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. پوست پسته از باغات پسته شهرستان دامغان تهیه گردید. برای تهیه جاذب ها، پوست های پسته به طور جداگانه با محلول های (NaoH (0/4 مول در لیتر و (HNo3(0/4 مول در لیتر و آب مقطر دو بار تقطیر اصلاح شده و قدرت جذب جاذب های تهیه شده با یکدیگر مقایسه گردیدند. جذب سرب توسط جاذب های پوست پسته اصلاح شده در سیستم ناپیوسته مطالعه شد. بعد از بررسی pH بهینه در روش تک عاملی، آزمایش های جذب با روش تاگوچی طبق آرایه L16 انجام گرفت و اثر چهار عامل موثر بر جذب شامل: غلظت های اولیه سرب (5، 10، 15 و20 میلی گرم در لیتر)، pH های (4، 5، 6 و 7)، جرم های مختلف جاذب (5/ 0، 1، 5/ 1 و 2 گرم در لیتر) و زمان تماس های متفاوت (30، 60، 90 و 120 دقیقه) در چهار سطح بررسی شد.
نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که حداکثر راندمان جذب سرب توسط پوست پسته اصلاح شده با محلول بازی بوده که در شرایط pH برابر 4، غلظت اولیه 5 میلی گرم در لیتر سرب، زمان تماس 90 دقیقه و جرم جاذب 5/0 گرم در لیتر، برابر با 25/ 91 درصد بوده است. در حالی که در شرایط برابر، حداکثر راندمان جذب توسط پوست پسته اصلاح شده اسیدی برابر 05/ 89 درصد بوده است. همچنین در همین شرایط حداکثر ظرفیت جذب توسط پوست پسته اصلاح شده بازی و اسیدی به ترتیب برابر با 5/ 36 و 4/ 33 میلی گرم بر گرم بوده است.
نتیجه گیری
براساس نتایج این مطالعه پوست پسته اصلاح شده قلیایی دارای قابلیت بیشتری برای حذف سرب از محلول های آبی می باشد و می تواند به عنوان یک جاذب ارزان در حذف سرب از محلول های آبی مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1430222 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.