تحلیل رابطه متغیرهای شخصیتی و سازمانی با رهبری قابل اعتماد

پیام:
چکیده:
زمینه
شواهد زیادی مبنی بر بروز بحران در به تقریب تمامی بخش های زندگی حرفه ای و سازمانی وجود دارد، مانند: اختلاس های بزرگ در سازمان ها، عملکرد بد مالی، بد رفتاری با کارکنان، فساد اخلاقی و فعالیت های بازاریابی غیر قانونی و سلطه جویانه. رسوایی های اخلاقی رهبران و در نتیجه بی اعتمادی به رهبران در سازمان و جامعه، اهمیت و ضرورت رهبران قابل اعتماد را افزایش داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه صفات شخصیتی رهبران (شامل وجدانی بودن، همگرایی، روان رنجورخویی) و زمینه اخلاقی با رهبری قابل اعتماد و توجه به نقش میانجی گر تبادل رهبر- عضو در این میان می باشد.
روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند تشکیل می دهند که 250 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تجدید نظرشده صفات شخصیتی نئو (NEO-FFI)، زمینه اخلاقی، تبادل رهبر- عضو و رهبری قابل اعتماد استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، الگویابی معادلات ساختاری و روش بوت استراپ تحلیل شدند.
یافته ها
یافته های پژوهش حاکی از آن است که؛ صفات شخصیتی، و نیز زمینه اخلاقی در سازمان رابطه قوی با بهبود یافتن تبادلات رهبر- عضو داشته و همچنین، قابل اعتماد یافتن رهبران را در پی دارد.
نتیجه گیری
مدیران و رهبران سازمان ها می بایست روابطی صادقانه و اعتماد برانگیز را در محیط کاری گسترش دهند و تصمیمات و سیاست های سازمان را همواره در راستای خودشکوفایی کارکنان و نیز افزایش بهره وری سازمان تنظیم نمایند.
زبان:
فارسی
صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1434413 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.