تاثیر نوع و سطح مصرف پلی آکریل آمید بر هدررفت خاک

پیام:
چکیده:
فرسایش خاک در مقیاس جهانی، منطقه ای و محلی یکی از معضلات اساسی می باشد. از این نظر اتخاذ تدابیر مدیریتی در مهار اثرات آن اهمیت قابل توجهی دارد. علاوه بر این، یکی از فن آوری های جدید در مقوله مهار فرسایش خاک، استفاده از مواد افزودنی از جمله پلی آکریل آمید است. از طرفی به رغم کاربرد پلی آکریل آمید در مدیریت رواناب و فرسایش خاک، تاثیر هم زمان نوع و سطح مصرف آن کم تر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر پذیری هدررفت خاک در کرت های کوچک از کاربرد نوع پودری و محلول سطوح مختلف پلی اکریل آمید با مقادیر 4/ 0، 2 و 6 گرم بر متر مربع در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. در این پژوهش از سه کرت کوچک به ابعاد 5/ 0 در 5/ 0 متر، با شیب 30 درصد استفاده شد. برای انجام پژوهش حاضر، پس از گذشت 48 ساعت از زمان استفاده از پلی آکریل آمید در شکل های پودری و محلول، باران با دو شدت 50 و 80 میلی متر بر ساعت به ترتیب با تداوم 17 و 8 دقیقه روی کرت ها شبیه سازی و نمونه برداری های لازم انجام شد. نتایج حاصل از آزمون آماری دلالت بر اثر معنی دار (00/ 0=P) شکل مصرف پلی آکریل آمید و شدت بارندگی مختلف بر میزان هدررفت خاک در سطوح مختلف مصرف پلی آکریل آمید بود. هم چنین شکل پودری مصرف پلی اکریل آمید در شرایط مورد نظر در این پژوهش از عملکرد بهتری برخودار بوده و لذا کاربرد آن به حالت محلول برای مهار هدررفت خاک پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1434762 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.