ارزیابی پایداری خاکدانه ها با استفاده از مدل های فرکتالی و روش های کلاسیک

پیام:
چکیده:
ساختمان خاک، شاخصی مهم برای مدیریت بهینه منابع خاک و آب می باشد. زیرا به گونه ای مستقیم، بر بسیاری از ویژگی های فیزیکی خاک همچون مقدار آب، هدایت آبی، گرما، تهویه، جرم ویژه ظاهری و تخلخل خاک اثر می گذارد. لیکن به دلیل پیچیدگی ساختمان خاک، توصیف کمی آن دشوار می باشد. یکی از روش های نوین برای توضیح کمی ساختمان خاک، استفاده از مفهوم هندسه فرکتالی است. در این روش، با تعیین بعد فرکتالی خاکدانه ها می توان وضعیت پایداری آنها را در مقیاس های مختلف به صورت کمی بررسی کرد. هدف از این پژوهش، کمی سازی ساختمان خاک با استفاده از شاخص های کلاسیک و مقایسه آن با بعد فرکتالی به دست آمده برای خاکدانه های خاک در یک پهنه گسترده بود. بدین منظور، تعداد 41 نمونه خاک دست نخورده از یک منطقه زراعی برداشت و فراوانی نسبی اندازه خاکدانه ها، جرم ویژه ظاهری و فراوانی نسبی اندازه ذرات خاک اندازه گیری شد. سپس میانگین وزنی و میانگین هندسی اندازه خاکدانه ها در دو حالت تر و خشک با استفاده از روش سری الک-ها اندازه گیری شد. آنگاه برای همان نمونه ها، بعدهای فرکتالی Mandelbrot، Tyler-Wheatcraftو Rieu-Sposito برای هر دو حالت خشک و تر تعیین شد. نتایج نشان داد که بعدهای فرکتالی مدل تعداد – اندازه مندل برات در سری الک خشک و مدل تعداد – اندازه ریو - اسپوزیتو در سری الک تر با دو شاخص تجربی قطر خاکدانه ها بیشترین همبستگی را دارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1434763 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.