استنباط برای توزیع نیمه لوژستیک بر اساس نمونه های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو

پیام:
چکیده:
یکی از نقایص سانسور فزاینده نوع دو، نامحدود بودن زمان انجام آزمایش است. به همین دلیل طرح جدید سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در سال های اخیر مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. در این مقاله تحلیل داده های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو، زمانی که داده ها از توزیع نیمه لوژستیک پیروی کنند ارائه می شود. برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامتر و برآورد بیزی پارامتر با دو روش تقریب لیندلی و زنجیر مارکوفی مونت کارلو محاسبه می شود. بازه های اطمینان مجانبی، بوت استرپ و بیزی ارائه می شوند. با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو، برآوردهای مختلف نقطه ای و بازه ای پارامتر مقایسه می شوند. به علاوه نحوه کاربست روش های برآورد معرفی شده در یک مثال عددی نشان داده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1435304 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.