تحلیل ریزرخساره های سازند آسماری در برش گرگ دره- کوه میش (گچساران)، در کمربند چین خورده- رانده زاگرس

پیام:
چکیده:
سازند آسماری در برش گرگ دره واقع در کوه میش (کمربند چین خورده- رانده زاگرس) به خوبی رخنمون دارد. ستبرای واقعی سازند آسماری در این ناحیه 480 متر است. این سازند از نظر تحلیل ریزرخساره ها در برش گرگ دره (کوه میش) مورد مطالعه و هفت ریزرخساره در این سازند مورد شناسایی قرار گرفت. بر این اساس، ریزرخساره ها متعلق به زیرمحیط های پهنه کشندی، لاگون نیمه محصور، لاگون محصور، پشته کربناتی، سراشیبی قاره و دریای باز ژرف هستند. یک رمپ کربناتی برای رسوب گذاری سازند آسماری در این ناحیه پیشنهاد می شود و نیز، بررسی پراکندگی روزن بران سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه به منظور تعیین سن نهشته های این سازند، سبب شناسایی 41 جنس و 45 گونه شد. مطالعه برش مورد نظر در مجموع به شناسایی سه مجموعه زیستی زیر منجر شد:1- Lepidocyclina - Operculina - Ditrupa Assemblage Zone، 2- Peneroplis evolutus - Austrotrillina howchini Assemblage Zone، 3- Borelis melo curdica -Meandropsina iranica Assemblage Zoneزیست زون های تشخیص داده شده برای سازند آسماری، نشانگر سن الیگوسن پسین (شاتین) تا میوسن پیشین (آکی تانین- بوردیگالین) هستند.
زبان:
فارسی
صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1436460 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!