شناسایی گونه های اندوفیت جنس Alternaria از درختان میوه هسته دار در ارومیه و میاندوآب (استان آذربایجان غربی)

پیام:
چکیده:
در مطالعه انجام گرفته روی قارچ های اندوفیت درختان میوه هسته دار شامل زردآلو، هلو و شلیل در استان آذربایجان غربی، تعداد قابل توجهی از جدایه های جنس Alternaria از بخش های مختلف این درختان جداسازی شده و مورد مطالعه تاکسونومیکی قرار گرفتند. عمل جداسازی قارچ های اندوفیت مطابق با روش جداسازی این قارچ ها و طی روند ضد عفونی سطحی چند مرحله ای انجام گرفت. از تعداد 100 نمونه گیاهی مورد بررسی، تعداد 102 جدایه قارچی متعلق به جنس Alternaria جداسازی شد. براساس مطالعات ریخت شناختی،10 گونه شامل: Alternaria alternata، A. arborescens، A. atra، A. consortialis، A. destruens، A. dumosa،A. infectoria، A. japonica، A. pseudorostrata و A. tenuissima شناسایی شدند. گونه های A. tenuissima، A. alternata وA. arborescens به ترتیب با 30، 25 و 16 جدایه بیشترین فراوانی را در میان گونه های شناسایی شده به خود اختصاص دادند. تمامی گونه های شناسایی شده برای نخستین بار به عنوان قارچ های اندوفیت از درختان زردآلو، هلو و شلیل در دنیا و گونه هایA. consortialis و A. pseudorostrata به عنوان گونه های جدید برای فلور قارچی ایران گزارش می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
88 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1437721 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!