اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه های خیار

چکیده:
گلایسین بتائین یکی از محافظت کننده های اسمزی است که در پاسخ به تنش های غیرزیستی در گیاه تجمع می یابد. آزمایشی برای بررسی اثر گلایسین بتائین در غلظت های صفر، 10، 20 و 30 میلی مولار با دو روش کاربرد خیساندن بذری و محلول پاشی برگی بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه های خیار رقم ‘سوپر دامینوس’ انجام گرفت. پس از تیمار گلایسین بتائین، در مرحله دو برگ حقیقی، گیاهچه ها تحت تنش سرمایی با دمای 3 درجه سانتی گراد، به مدت شش روز و هر روز به مدت شش ساعت قرار گرفتند. تیمار گلایسین بتائین به طور موثری سبب افزایش پارامتر های رشدی و افزایش مقاومت به تنش سرمایی گیاهچه های خیار شد. کاربرد گلایسین بتائین با افزایش محتوای کلروفیل، پرولین و فعالیت آنتی اکسیدانی کل و کاهش نشت یونی، مالون دی آلدئید و پراکسید هیدروژن سبب کاهش صدمه سرمازدگی گیاهچه ها شد. بیشترین مقاومت سرمایی در غلظت های 20 و 30 میلی مولار گلایسین بتائین با روش کاربرد بذری نسبت به کاربرد برگی به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438923 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!