تاثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی های کیفی میوه زردآلو رقم  شاملو' در طول دوره انبارداری

چکیده:
در تحقیق حاضر، تاثیر کاربرد قبل از برداشت غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عمر انبارمانی زردآلو رقم ‘شاملو ’ بررسی شد. میوه ها شش روز قبل از برداشت با محلول اسید سالیسیلیک در غلظت های صفر، 5/1، 3 و 5/4 میلی مولار در روی درخت تیمار شده و پس از برداشت در دمای 2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90 درصد به مدت سه هفته نگهداری شدند. سپس ویژگی های میوه شامل سفتی بافت میوه، اسیدیته، درصد مجموع مواد جامد محلول، مقدار آسکوربیک اسید، مقدار فنل و فلاونوئید کل هر هفته یک بار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار اسید سالیسیلیک به طور معناداری مانع کاهش وزن و سفتی بافت میوه ها شد. در انتهای دوره نگهداری بیشترین مقدار فنل و آسکوربیک اسید در تیمارهای 5/4 میلی مولار اسید سالیسیلیک و کمترین مقدار آنها در میوه های شاهد ثبت شد. در آزمایش حاضر، بیشترین مقدار سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، فلاونوئید و همچنین کمترین مقدار کاهش وزن، مجموع مواد جامد محلول و اسیدیته در انتهای دوره انبارداری در میوه های تیمارشده با غلظت 3 میلی مولار اسید سالیسیلیک ثبت شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438928 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!