تاثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده زایی سیب زمینی رقم  آگریا'

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس در سیب زمینی تاکنون تعدادی از عوامل دخیل در تکثیر سیب زمینی (تولید گیاهچه ها و ریزغده های درون شیشه ای عاری از ویروس) بررسی شده است. مطابق نتایج دیگر تحقیقات، افزودن مخلوطی از اسیدهای آمینه، تاثیر مهمی در کشت بافت گیاهان دارد و رشد را در بسیاری از موارد افزایش می دهد. این آزمایش به منظور بررسی اثر چهار اسیدآمینه گلوتامین، آرژنین، آسپاراژین، سیستئین و ترکیب دوتایی آنها بر ریزغده زایی سیب زمینی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. جوانه های جانبی حاصل از شاخساره های درون شیشه ای به عنوان ریزنمونه و تحت شرایط استریل روی محیط کشت MS کشت شدند. کشت ها در تاریکی مداوم و دمای 2±17 درجه سانتی گراد در ژرمیناتور نگهداری شدند. طی ماه اول کشت، سرعت ریزغده زایی و پس از اتمام دو ماه صفاتی نظیر درصد ریزغده زایی، ریزغده های فاقد دوره خواب ومتوسط وزن ریزغده اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که همه صفات مورد بررسی به جز ریزغده فاقد دوره خواب تحت تاثیر چهار اسیدآمینه مذکور معنادار بودند. در پژوهش حاضر، اسیدآمینه آسپاراژین در ترکیب با اسیدآمینه آرژنین تاثیر مثبتی در بهبود اکثر صفات مهم از جمله متوسط وزن ریزغده و سرعت ریزغده زایی داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438944 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!