تاثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vinga radiata L.)

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش، آزمایشی در یک مزرعه تحقیقاتی واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1392 صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش، چهار غلظت (صفر، 50، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر) از نانوذرات یادشده در مراحل رشدی شامل مراحل دو تا چهار برگی و شش تا هشت برگی و مرحله غلاف بندی روی برگ های گیاه ماش و براساس تیمارهای آزمایشی با اسپری محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای نانوذرات تاثیر معناداری بر برخی اجزای عملکرد ماش، و نیز غلظت های نانوتیوب کربن چندجداره در مقادیر 50، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر تاثیر معناداری بر تعداد غلاف در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد بیولوژیک داشت. همچنین نانواکسید تیتانیوم در غلظت 50 میلی گرم بر لیتر تاثیر مثبتی بر عملکرد دانه داشت و شاخص برداشت و تعداد دانه در غلاف و درصد پروتئین در مقادیر 50 و 200 میلی گرم بر لیتر نانوروی بیشترین مقدار را دارا بود. به طور کلی، کاربرد 50 میلی گرم بر لیتر از نانوذرات یادشده، بیشترین تاثیر را بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ماش داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438947 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!