کمی سازی و تعیین پارامترها و دامنه های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی وش(Corchorus olitorius L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی

پیام:
چکیده:
آزی وش (Corchorus olitorius L.) یک گیاه دارویی باارزش به شمار می رود که اولین بار در ایران در سال 1392 کشت و تولید شد. در این مطالعه، واکنش جوانه زنی این گیاه نسبت به دما (10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 درجه سانتی گراد) در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1390 بررسی شد. اثر دما بر حداکثر درصد جوانه زنی (MGP)، سرعت جوانه زنی (R50)، یکنواختی جوانه زنی (GU)، زمان تا رسیدن به 10 (D10)، 50 (D50) و 90 (D90) درصد حداکثر جوانه زنی، درصد گیاهچه نرمال (NS%) و طول گیاهچه (LS) در سطح 1 درصد معنادار بود. همچنین واکنش جوانه زنی به دما تا رسیدن به 10، 50 و 90 درصد حداکثر جوانه زنی با استفاده از سه مدل رگرسیون غیر خطی (مدل های دو تکه ای، دندان مانند و بتا) ارزیابی شد و مدل بتا، مدل برتر تعیین شد. دماهای کاردینال در 50 درصد حداکثر جوانه زنی شامل دمای پایه 18/10 درجه سانتی گراد، دمای بهینه 31/37 درجه سانتی گراد، دمای سقف 50 درجه سانتی گراد و زمان بیولوژیک 56/13 ساعت بود. نتایج مدل بتا در برازش طول گیاهچه و درصد گیاهچه نرمال نشان داد ظهور گیاهچه در دامنه دمایی 11 تا 44 درجه سانتی گراد، بیشترین طول گیاهچه در دمای 34/35 درجه سانتی گراد و بیشترین درصد گیاهچه های نرمال در دمای 31 درجه سانتی گراد اتفاق افتاده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -228
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438957 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!