کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل آب با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی گیاه دارویی مرزه (hortensis L. Satureja) نسبت به دما و پتانسیل آب انجام گرفت. بدین منظور، جوانه زنی این گیاه تحت تاثیر تیمار های دمایی (12، 15، 20، 25، 30، 35، 37 و 40 درجه سانتی گراد) و پتانسیل های آب (صفر، 1/0-، 3/0-، 5/0- و 7/0- مگاپاسکال) در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1392 بررسی شد. نتایج نشان داد تاثیر دما، پتانسیل آب و اثر متقابل آنها بر حداکثر درصد جوانه زنی، سرعت در 50 درصد جوانه زنی و زمان رسیدن به 10، 50 و 90 درصد جوانه زنی معنادار بود. همچنین با کاهش پتانسیل آب، درصد و سرعت جوانه زنی کاهش یافت. با افزایش دما تا دمای 25 درجه سانتی گراد درصد و سرعت جوانه زنی افزایش و پس از آن کاهش یافت. با ارزیابی سه مدل رگرسیون غیر خطی شامل مدل دو تکه ای، دندان مانند و بتا، مدل بتا به عنوان مدل برتر انتخاب و دماهای پایه، مطلوب و سقف به ترتیب 56/7، 98/23 و 40 درجه سانتی گراد و زمان بیولوژیک جوانه زنی در پتانسیل صفر (تیمار شاهد) 17/91 ساعت برآورد شد. دماهای کاردینال جوانه زنی به طور معنادار تحت تاثیر پتانسیل آب قرار نگرفت، اما زمان بیولوژیک جوانه زنی به ازای کاهش یک مگاپاسکال پتانسیل آب، 64/17 ساعت افزایش یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438958 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!