ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا

نویسنده:
پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر آب مصرفی، تعداد دانه و مقدار آب نسبی برگ بر وزن دانه کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو شرایط آبیاری تکمیلی و دیم طی سال های 86-1384 انجام گرفت. پنج تاریخ کاشت با فاصله 30 روز در کرت های اصلی و دو رقم کلزا (‘هایولا401’ و ‘آرجی اس003’) در کرت های فرعی قرار گرفتند. بین آب مصرفی در فرایند تبخیرتعرق و وزن هزاردانه ارقام مورد مطالعه، رابطه خطی مثبتی مشاهده شد. آبیاری تکمیلی سبب افزایش معنادار وزن دانه و عملکرد شد. میانگین وزن هزاردانه در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم در سال 85-1384 به ترتیب 2/3 و 7/2 گرم و در سال 86-1385 به ترتیب 2/4 و 7/3 گرم بود. بین وزن هزاردانه با مقدار آب نسبی برگ در 10 روز پس از شروع پر شدن دانه رابطه خطی قوی وجود داشت که به ترتیب 92 و 84 درصد از تغییرات در ‘هایولا401’ و ‘آرجی اس003’ را توجیه کرد. به ازای هر درصد افزایش آب نسبی برگ، وزن هزاردانه در ‘هایولا401’ و ‘آرجی اس003’ به ترتیب 191/0 و 146/0 گرم افزایش یافت. روابط قوی بین وزن هزاردانه با آب مصرفی در فرایند تبخیرتعرق و مقدار آب نسبی برگ تحت شرایط محیطی و ارقام مختلف نشان دهنده اهمیت این صفات در تعیین وزن دانه کلزا بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -270
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438960 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!