ارزیابی فنولوژیک و مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی و کشت انتظاری در مشهد

نویسنده:
چکیده:
به منظور بررسی خصوصیات اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای نخود در شرایط کشت انتظاری و آبیاری تکمیلی، دو آزمایش در قالب طرح بلوک های جزئی متعادل با 81 ژنوتیپ نخود و سه تکرار در کشت پاییزه اجرا شد. آبیاری تکمیلی در طی فصل رشد، شامل آبیاری بلافاصله پس از کاشت، 20 روز بعد از آبیاری اول و نیز در آغاز مرحله گلدهی انجام گرفت. پس از سرمای زمستان، درصد بقای نمونه های نخود تعیین شد و مجموع بارندگی از کاشت تا برداشت، 267 میلی متر بود. همچنین ویژگی های اجزای عملکرد دانه (درصد بقا، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن 100 دانه) و عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ژنوتیپ ها اندازه گیری و ثبت شدند. براساس نتایج، تفاوت میان ژنوتیپ ها از نظر همه خصوصیات اندازه گیری معنادار بود. تحت شرایط آبیاری تکمیلی، 40 درصد ژنوتیپ ها دارای بیش از 76 درصد بقای زمستانه بودند و عملکرد دانه 52 درصد ژنوتیپ ها بیش از 100 گرم در متر مربع بود. در شرایط کشت انتظاری عملکرد دانه حدود 32 درصد از نمونه ها بیش از 40 گرم در متر مربع بود. در نهایت در شرایط کشت انتظاری و آبیاری تکمیلی ژنوتیپ های ’333MCC ‘،’186 MCC ‘، ’803MCC‘ و ’743MCC‘ با عملکرد بیش از 600 کیلوگرم در هکتار ژنوتیپ های برتر شناسایی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
271 -282
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438961 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!