تحلیل ساختاری با استفاده از خش لغزهای گسلی و چین خوردگی ها، جنوب باختر ایران)شمال کازرون)

پیام:
چکیده:
منطقه قائمیه در 100کیلومتری باختر شیراز و 40 کیلومتری شمال کازرون واقع شده است. ساختارهای تشکیل شده در منطقه متاثر از عملکرد قطعه کماریج گسل امتدادلغز کازرون است که بخشی از کمربند چین خورده ساده زاگرس می باشد. روند چین و گسل های این منطقه شمال باختر- جنوب خاور بوده، که هم روند با ساختارهای اصلی کمربند چین خورده زاگرس است. محدوده مورد مطالعه شامل دو گسل، یکی نرمال با مولفه راستالغز راستگرد که باعث دگریختی سازندهای گورپی، پابده و سروک و دیگری گسل امتدادلغز راستگرد که باعث دگریختی سازند آسماری شده است. گسل امتدادلغز، از الگوی شکستگی های برشی ریدل پیروی می کند و نسبت به گسل کازرون با زاویه قرار می گیرد. در این پژوهش داده های خش لغز گسلی به منظور بازسازی جهت گیری دیرینه تنش موثر با روش وارونگی برداشت و مورد بررسی قرار گرفت. روند و موقعیت تنش های اصلی گسل نرمال به ترتیب 1σ: NW، S71°W، 76o؛2σ: SE، S57°E، 12oو 3σ: NE، N31°E، 70o و گسل امتدادلغز به ترتیب 1σ: NE، 07o، N31°E؛ 2σ:SE، 06o، S60°E و 3σ: NW، 80o، S84°W به دست آمده است. براساس نتایج تحلیل داده های خش لغز گسلی، رژیم تکتونیکی حاکم بر منطقه، تراکششی است. به منظور تحلیل دگرریختی منطقه، برش عرضی ساختاری عمود بر روند ساختارهای منطقه درجهت NE-SW ترسیم گردید. در طول این پیمایش، ساختارهایی چون گسل امتدادلغز راستگرد و چین مرتبط با گسل وجود داشت که به ترتیب مربوط به زمان های زمین شناسی پرکامبرین و سنومانین زیرین می باشند. میدان تنش اطراف گسل ها وابسته به فعالیت گسل کازرون می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1440590 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!