عوامل مرتبط با اعتیاد به پیامک و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1393

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اعتیاد به پیامک به عنوان یک اختلال و آسیب روان شناختی ناشی از تکنولوژی معاصر مورد توجه روان شناسان، جامعه شناسان و علمای تعلیم و تربیت قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین اعتیاد به پیامک و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.

روش بررسی

پژوهش حاضر به صورت توصیفی - مقطعی بر روی 300 دانشجو دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه استاندارد اعتیاد به پیامک Igarashia و افسردگی Beck انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آزمون های آمار استنباطی تی مستقل، واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری، p<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

در این مطالعه، 9/ 89% نمونه های مورد پژوهش در گروه سنی 22-18 سال، 3/71% دختر، 2/ 86% مجرد و 4 /63% بومی بودند. 1 /28% دانشجویان اعتیاد به پیامک داشتند و بین افسردگی و اعتیاد به پیامک در دانشجویان، همبستگی معنی داری یافت نشد (p<0.05) (r=0.024).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه، جای دارد پدیده اعتیاد به پیامک در دانشجویان بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مسئولین در زمینه فرهنگ سازی مناسب و آموزش صحیح استفاده از تلفن همراه در دانشگاه برنامه ریزی کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1441175 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!