اندوکاردیت ناشی از اریزوپلوتریکس روزیوپاتیه در یک قوچ دمبه دار

پیام:
چکیده:
اندوکاردیت در گوسفند به ندرت گزارش شده است و توصیف آن بیشتر بر اساس یافته های موارد بیماری در گاو صورت می گیرد. اندوکاردیت عفونی رویشی قلب راست در یک راس قوچ 3 ساله دمبه دار تشخیص داده شد. یافته های درمانگاهی شامل تاکی کاردی، ادم بارز جلو سینه، اتساع و نبض وریدهای وداج و رنگ پریدگی مخاطات بود. آزمایش خون شناسی لکوسیتوز و نوتروفیلی را نشان داد. در کالبدگشایی ضایعات شدید اندوکاردیت رویشی بر روی دریچه های دهلیزی بطنی و ششی به همراه شواهد نارسایی قلب راست یافت شد. در کشت این ضایعات اریزوپلوتریکس روزیوپاتیه جدا شد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
310 تا 312
لینک کوتاه:
magiran.com/p1442859 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!