ارتباط بین دریافت روغن های گیاهی هیدروژنه و غیرهیدروژنه و سندرم متابولیک در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
شیوع سندرم متابولیک در سال های اخیر در جوامع مختلف روند رو به رشدی را نشان می دهد که می تواند ناشی از تغییرات شیوه زندگی، از جمله تغییر در رژیم غذایی باشد. ارتباط بین چربی رژیم غذایی و سندرم متابولیک همواره مورد توجه است، ولی مطالعات محدودی به بررسی ارتباط بین دریافت روغن های گیاهی (هیدروژنه و غیرهیدروژنه) با سندرم متابولیک پرداخته اند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه دریافت این روغن ها با سندرم متابولیک در بین بزرگسالان تهرانی بود.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی، در قالب مطالعه قند و لیپید تهران در سال 1384 تا 1387 بر روی 2457 بزرگسال 19 تا 84 سال انجام شد. دریافت روغن گیاهی هیدروژنه و غیرهیدروژنه در رژیم غذایی با استفاده از پرسش نامه نیمه کمی بسامد خوراک ارزیابی شد. شاخص های تن سنجی، فشار خون و بیوشیمایی اندازه گیری شدند. سندرم متابولیک بر طبق معیارهای کمیته ملی چاقی ایرانیان تعریف شد.
یافته ها
میانگین سن و نمایه ی توده ی بدن به ترتیب 3/ 39 سال و 7/ 25 کیلوگرم بر مترمربع بود. میانه دریافت روزانه ی روغن گیاهی هیدروژنه 6/ 9 گرم و روغن گیاهی غیرهیدروژنه 6 گرم بود. دریافت زیاد روغن گیاهی هیدروژنه و غیرهیدروژنه با افزایش دریافت انرژی، چربی، کلسترول، فیبر، سبزی جات، حبوبات، گوشت، ماکیان و ماهی و کاهش دریافت کربوهیدرات ارتباط داشت. پس از تعدیل متغیرهای مخدوش کننده، در مقایسه با پایین ترین سه هک دریافت روغن گیاهی هیدروژنه، نسبت شانس سندرم متابولیک در بالاترین سه هک دریافت، 54 /2 (فاصله اطمینان 95 درصد: 23/ 4-53/ 1) بود. روغن گیاهی غیرهیدروژنه هیچ ارتباطی با سندرم متابولیک نداشت.
نتیجه گیری
دریافت روغن گیاهی هیدروژنه ارتباط مستقیمی با سندرم متابولیک در بین بزرگسالان تهرانی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
190 -198
لینک کوتاه:
magiran.com/p1444823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.