تعیین مناطق هم خشکسالی به منظور ارزیابی وضعیت بحران آب با استفاده از شاخص استاندارد بارش و تحلیل خوشه ای- فاصله ای، مطالعه موردی: استان کرمان

پیام:
چکیده:
خشکسالی در سال های اخیر بیش از سایر حوادث، زندگی انسان را با بحران مواجه ساخته است. آگاهی از خشکسالی می تواند خطر زیان های ناشی از این پدیده از جمله ایجاد بحران آب را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین پژوهش حاضر شرایط بارش در استان کرمان، ویژگی های خشکسالی، پهنه بندی خشکسالی های فراگیر و در نهایت مناطق دارای ذات مشابه وقوع خشکسالی را با استفاده از تحلیل خوشه ای- فاصله ای تحلیل می کند. برای انجام پژوهش از روش های آماری شاخص استاندارد بارش و روش تحلیل خوشه ای- فاصله ای استفاده شده است. پس از سنجش روش های مختلف برای تعیین تعداد خوشه ها و فاصله، بهترین روش به ترتیب روش وارد و فاصله اقلیدسی در نظر گرفته شد. در نهایت چهار خوشه با درصد تشابه قابل قبول شناسایی شدند. خوشه اول به صورت یک محدوده مجزا در گوشه غربی و خوشه دوم در قسمت های غربی، جنوب غربی و شرقی استان مشاهده می شود. خوشه سوم که گسترده ترین خوشه است طیف وسیعی از وسعت استان را در بر می گیرد و خوشه چهارم نیز در قسمت های غربی استان دیده می شود. با توجه به نتایج، به لحاظ فراوانی وقوع خشکسالی، به ترتیب خوشه های دوم، سوم، چهارم و اول در اولویت خطر وقوع خشکسالی و بحران آب قرار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1445603 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!