بررسی همبستگی شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393

پیام:
چکیده:
امروزه، پرستاران نظام سلامت با معضلات اخلاقی پیچیده ای مواجه هستند. این امر شرایطی را مهیا می کند که انجام کار صحیح اغلب با ارزش ها و باورهای سایر ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی مغایرت دارد. در این شرایط حفظ تعهد خود به بیماران، نیازمند شجاعت اخلاقی قابل توجهی است که در این میان، حساسیت اخلاقی می تواند در توسعه ی بروز شجاعت اخلاقی نقش مهمی ایفا کند. مطالعه ی کنونی با هدف بررسی همبستگی شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 صورت گرفت. در این مطالعه ی توصیفی- همبستگی، 260 پرستار به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه های جمعیت شناختی، حساسیت اخلاقی Han و همکاران و شجاعت اخلاقی Sekerka و همکاران برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی صوری و محتوای پرسشنامه ی حساسیت اخلاقی و مقیاس شجاعت اخلاقی به روش کیفی بررسی شد و برای بررسی پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری توسط آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS نسخه ی 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج، میانگین نمره ی شجاعت اخلاقی پرستاران 56/10 ± 36/90 و بیش ترین شجاعت اخلاقی در بعد عامل اخلاقی بود. میانگین نمره ی حساسیت اخلاقی پرستاران 78/17±99/60 و بیش ترین حساسیت اخلاقی در بعد احترام به بیمار بود. تحلیل آماری نشان داد شجاعت اخلاقی با حساسیت اخلاقی از نظر آماری همبستگی مثبت دارد (15/0=r، 05/0>P). شجاعت اخلاقی واحدهای پژوهش بر حسب سن، سابقه ی کاری پرستاران و نوع استخدام متفاوت بود. اما شجاعت اخلاقی پرستاران با توجه به جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و نوبت کاری آنان متفاوت نبود. نتایج مطالعه ی کنونی حاکی از همبستگی مثبت معنی دار آماری شجاعت اخلاقی با حساسیت اخلاقی است. به نظر می رسد ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از اصول اخلاقی و افزایش حساسیت اخلاقی، باعث گسترش رفتارهای شجاعانه ی اخلاقی در پرستاران می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1446798 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.