بررسی حساسیت اخلاق حرفه ای و عوامل مرتبط با آن در پرستاران نواحی غرب گلستان

پیام:
چکیده:
حساسیت اخلاقی ویژگی ای است که شخص را به شناخت کشمکش های اخلاقی و برداشت خود از موقعیت های آسیب پذیر و آگاهی از نتایج اخلاقی در تصمیم گیری خود در مورد دیگران قادر می سازد. گرفتن تصمیمات اخلاقی و آگاهی از دلایل انتخاب یک تصمیم، جزء جدایی ناپذیر کار پرستاران است. عوامل مختلفی در حساسیت اخلاق حرفه ای پرستاران دخیل است. هدف این مطالعه بررسی حساسیت اخلاقی حرفه ای و عوامل مرتبط در پرستاران غرب گلستان بود. مطالعه ی توصیفی حاضر از نوع مقطعی بود که در سال 1393 بر روی 288 پرستار شاغل در مراکز دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی غرب استان گلستان با روش نمونه گیری در دسترس سهمیه ای انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک و استاندارد حساسیت اخلاق حرفه ای پرستاران بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ی 16، آمار توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شد.تعداد 229 نفر (5/79%) از کل شرکت کنندگان مطالعه زن بودند. میانگین سن جامعه 4/6±2/31 سال و میانگین حساسیت اخلاق حرفه ای 9/13±48/63 بود. حساسیت اخلاقی در 51 نفر (7/17 درصد) در سطح پایین، 182 نفر (8/63 درصد) متوسط و در 53 نفر (4/18 درصد) در حد بالابود. بالاترین رتبه دارای اهمیت مربوط به بعد استفاده از دانش حرفه ای (83/4=Mean Rank) بود. نتایج آزمون ضریب همبستگی Spearman ارتباط معنی داری بین حساسیت اخلاق حرفه ای پرستاران با سن (005/0=P، 152/0-=r) و نتایج آزمون Mann Vitney U اختلاف معنی دار معکوس (001/0=P) بین امتیاز حساسیت اخلاق حرفه ای و متغیر سابقه ی شرکت در کارگاه های اخلاق پرستاران نشان داد. وجود حد متوسط در حساسیت اخلاقی پرستاران غرب گلستان لزوم توجهات بیش تر در زمینه ی بهبود و ارتقا مباحث اخلاقی در پرستاری را ایجاب می کند. لذا لازم است نسبت به مسائل اخلاقی مربوط به حرفه ی خود حساس و آشنا باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1446814 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.