مطالعه سینتیک لیگنین زدایی ساقه گندم در فرایند خمیر کاغذسازی با گلیسرول

پیام:
چکیده:
در این مطالعه سینتیک لیگنین زدایی فرایند خمیر کاغذ سازی از ساقه گندم با استفاده از گلیسرول،در شرایط استفاده از کاتالیست سدیم هیدروکسید 2% و بدون آن، در دمای °C200 و در زمان های 30 تا 180 دقیقه درشرایط رفلاکس انجام شد. نتیجه های به دست آمده نشان می دهد که با افزایش زمان خمیر کاغذ سازی مقدار لیگنین باقیمانده در خمیرکاغذ، درصد کربو هیدرات و بازده در هر دو حالت استفاده از کاتالیست و بدون آن کاهش می یابد. معادله های سرعت بر حسب غلظت لیگنین باقیمانده در خمیر کاغذ هریک از فازهای لیگنین زدایی ارایه شد. بررسی ها نشان داد که سرعت لیگنین زدایی در این شرایط از واکنش مرتبه اول پیروی می نماید و ثابت سرعت واکنش ها در هر فاز لیگنین زدایی به ترتیب برابر 1-min3-10×3، 1-min 4-10×6 و 1-min 3-10×4، 1-min 3-10×1 تعیین شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447443 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.