ادراک از جهت گیری آینده در دانشجویان پزشکی با توجه به سبک های فرزندپروری والدین و سبک های هویت فرزندان

پیام:
چکیده:
آینده برای جوانان نیز یکی از دغدغه های مهم فکری است که با اهداف، امیدها و ترس های آن ها آمیخته است. امروزه با صنعتی شدن جوامع، آینده ی جوان از لحاظ شغلی و ازدواج به تعویق افتاده است. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی اثر غیر مستقیم ادراک از سبک های فرزندپروری مادر و پدر بر جهت گیری آینده ی دانشجویان پزشکی با واسطه گری متغیر سبک های هویت بود. پژوهش حاضر از نوع طرح های علی و هدف از آن، کشف روابط علی ممکن بین متغیرها است. بدین منظور، 386 نفر (200 مرد و 186 زن) از دانشجویان سال پنجم، ششم و هفتم دانشگاه علوم پزشکی ایران به طور تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسش نامه ی سبک های هویت برزونسکی، سیاهه ی مسیر زندگی آینده و سیاهه ی مادر پدر پاسخ دادند. برای آزمون مدل ها و فرضیه های پژوهش و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. تحلیل آماری داده ها نشان داد که نقش واسطه ای سبک هویت اطلاعاتی بین خودمختاری مادر و پذیرش پدر بر جهت گیری رفتاری (27/ 0، 25/ 0)، شناختی (21/ 0، 10/ 0) و انگیزشی (36/ 0، 32/ 0) معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد از میان ادراکات از سبک ای فرزندپروری تنها ادراک از سبک ای مادر (خودمختاری و پذیرش) می واند پیش ینی کننده ی سبک هویت (اطلاعاتی) و مولفه رفتاری جهت یری آینده باشد. این دو بعد، با سبک هویت اطلاعاتی، رابطه ی معنادار دارند. به عبارت دیگر، جوانانی که مادران آنان از سبک فرزندپروری خودمختاری بیشتر و پذیرش کمتر استفاده می کنند، بیشتر از سبک هویت اطلاعاتی استفاده می-کنند. در تبیین این یافته می توان گفت مشارکت جوان در تصمیم گیری، او را به جستجوگری برای یافتن گزینه های مناسب هدایت می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
206
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447860 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.