بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی

پیام:
چکیده:
این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی- مهندسی انجام شد. این مطالعه ی مقطعی بر روی 383 نفر از دانشجویان سال های اول تا سوم رشته های پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مهندسی کامپیوتر، الکترونیک و مواد که به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند (از هر رشته 60 نفر)، انجام شد. جهت سنجش از پرسش نامه های هوش هیجانی شوته (33SSEIT-)، استرس کسب شده (10PSS-) و افسردگی بک (21BDI-) استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون های معنادار بودن ضریب همبستگی پیرسون، مجذور کای و t گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره ی هوش هیجانی در کل جمعیت مورد مطالعه 4/ 13±4/ 121، میانگین نمره ی استرس تجربه شده 8/ 6±5/ 17، و میانگین نمره ی افسردگی آزمون بک 7/ 8±28/ 10 به دست آمد. همبستگی منفی و معنادار بین هوش هیجانی و استرس (r = - 0.417، p = 0.01) و هوش هیجانی و افسردگی (r = -0.372، p = 0.01) مشاهده شد. بین دانشجویان رشته های مختلف از لحاظ هوش هیجانی، استرس و افسردگی اختلاف معناداری مشاهده نشد (p> 0.05). همچنین رابطه ی بین سن، جنس، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات با هوش هیجانی، استرس و افسردگی نیز معنادار نبود (p> 0.05). می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی در کاهش استرس و افسردگی دانشجویان موثر است و تفاوتی در این مولفه ها بین دانشجویان علوم پزشکی و فنی- مهندسی وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
220
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447861 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.