نظرات اعضای هیات علمی و دستیاران علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و مشکلات آموزشی و رفاهی اعضای هیات علمی و دستیاران علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان انجام گرفته است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی دستیاران و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان در سال 1390 بودند، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 120 نفر از بین آن ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامهی محقق ساخته بود. روایی صوری آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی به روش آلفای کرانباخ، 92 /0 برای کل به دست آمد. یافته های پژوهش در 5 خرده مقیاس نشان داد که بیشترین مشکلات دو گروه دستیابی به مهارت حرفه ای (5/ 1=)، در مرحله ی بعد دستیابی به دانش جدید (77/ 1=) در مراتب بعدی به ترتیب امکانان رفاهی (87/ 1=)، ساختار آموزشی (8/ 2=) و مشکلات سازمانی (64/ 3=) بود. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نظر آن دو در حیطه ی دستیابی به دانش جدید وجود داشت (01 /0>P و 51 /2=t). شواهد و نتایج این پژوهش نشان داد که دانشگاه پیام نور استان خوزستان، تلاش ناموفقی در فراهم کردن امکان دستیابی به دانش جدید و دسترسی به مهارت های حرفه ای داشته است و در زمینه ی فراهم کردن امکانات رفاهی نیز ناموفق بوده است. ساختار سازمانی و مقررات دانشگاه از موانع ارتقای جامعه ی مورد بررسی بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
237
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447864 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.