تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک

پیام:
چکیده:
با توجه به شیوع بالای بیماری سالک و مطالعات محدود در زمینه ی آموزش رابطین سلامت از طریق مدل های آموزشی در رابطه با بیماری سالک، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک انجام شد. در این مطالعه ی نیمه تجربی آینده نگر که در سال 1392 در شهرستان جاجرم انجام شد، 60 رابط بهداشتی به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. مداخله ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف طراحی و اجرا شد. قبل و 3 ماه بعد از مداخله، داده ها به وسیله ی پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید بود، جمع آوری و به کمک نسخه ی 16 نرم-افزار SPSS و با استفاده از آزمون های کای اسکویر، تی زوج، تی مستقل، من ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره ی آگاهی، نگرش، قصد رفتار و رفتار در گروه تجربی 3 ماه بعد از مداخله ی آموزشی به طور معناداری افزایش یافته است، اما میانگین نمره ی عوامل قادرکننده افزایش معناداری نداشته است. میانگین نمره ی آگاهی و رفتار در گروه شاهد تغییر معنا داری نداشته است، اما میانگین نمره ی نگرش، قصد رفتار، عوامل قادرکننده و رفتار در گروه شاهد به طور معناداری کاهش یافته است (p<0.05). در این مطالعه، کارایی برنامه ی آموزشی بر اساس الگوی بزنف بر روی تغییر رفتار آموزشی رابطین نشان داده شد. لذا پیشنهاد می شود جهت آموزش رابطین بهداشتی در رابطه با بیماری سالک از مدل بزنف استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
245
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447865 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.