بررسی مهارت تفکر انتقادی و مولفه های آن در دانشجویان پرستاری

پیام:
چکیده:
مهارت های تفکر انتقادی در آموزش پزشکی هدف غایی بوده و دانشجویانی که منتقدانه تفکر می کنند کمتر به قضاوت های غلط می پردازند و بیشتر بر حیطه ی بالین متمرکز می شوند که خود می تواند خلا میان آموزش تئوریک و بالینی را کاهش دهد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده ی پرستاری می باشد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی بر روی کل دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده ی پرستاری بروجن به تعداد 60 نفر انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک و تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده شد. اطلاعات در نسخه ی 16 نرم افزار SPSS با استفاده از تست های آماری توصیفی و تحلیلی کای دو و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد میانگین نمره ی تفکر انتقادی دانشجویان 075/ 4±883/ 8 می باشد. کمترین نمره مربوط به دانشجویان ترم دوم (589/ 4±166/ 8) و بیشترین نمره مربوط به دانشجویان ترم هشتم (419/ 3±769/ 9) بود که این اختلاف از نظر آماری هم معنادار بود (p<0.05). از بین زیرگروه های تفکر انتقادی، استدلال قیاسی از میانگین بالاتری برخوردار بود (011/ 2±766/ 4). با اینکه تفکر انتقادی بخش ضروری صلاحیت حرفه ای پرستاری است، نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی ضعف این مهارت در دانشجویان پرستاری می باشد. با توجه به اینکه افزایش قابل توجهی در میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان ترم آخر صورت نگرفته است، این موضوع می تواند نشانگر ضعف کلی در زمینه ی پرورش تفکر انتقادی در برنامه های آموزشی باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
268
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447869 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!