مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونهBoiss. Bromus tomentellus در مراتع کردان البرز

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی خصوصیات تولیدی و مقدار مصرف علوفه گیاه Bromus tomentellus Boiss. در مراحل مختلف فنولوژی توسط دام، این مطالعه به مدت چهار سال در مراتع کردان البرز انجام شد. بدین منظور، با شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، مقدار علوفه باقی مانده گونه از چرای دام تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهه برداشت شد و از تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور مقدار مصرف گونه تعیین شد. سرانجام، به منظور تاثیر سال های مورد مطالعه و ماه های برداشت بر تولید و مصرف گونه تحت بررسی در منطقه مورد مطالعه، اعداد و ارقام به دست آمده تجزیه و تحلیل شد. به طور کلی، بر اساس نتایج به دست آمده، سال سوم و چهارم بیشترین مقدار و سال اول کمترین مقدار تولید را به خود اختصاص دادند. تغییرات مصرف این گونه در سال های مختلف نیز مشابه تولید بود. همچنین، دوره رشد و تولید علوفه گونه Bromus tomentellus Boiss. در فصل بهار است و در اردیبهشت ماه به حداکثر مقدار خود می رسد و بعد از آن به سمت تیرماه روند نزولی طی می کند. در ماه های اردیبهشت و خرداد دام علوفه حاصل از این گونه را در حجم بالا مصرف می کند. هر چه به سمت تیرماه پیش می رویم، دام به مقدار بسیار کمی از این گیاه استفاده می کند. به نظر می رسد، با کامل شدن مراحل رشد، این گونه حالت خشبی پیدا می کند و دام تمایل کمتری به چرای آن دارد. در نتیجه، دام به مقدار کمی از آن مصرف می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
359 -370
لینک کوتاه:
magiran.com/p1448768 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.